ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 Všeobecné ustanovenia

Aquamarine Spa sro (ďalej „Správca údajov” alebo tiež „my“), spracovávame Vaše osobné údaje v súvislosti

so zaslaním katalógu, servisnej návštevy či vyžiadanej schôdzky.

Kladieme veľký dôraz na ochranu osobných údajov. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa

identifikované alebo identifikovateľné fyzické osoby.

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom marketingových a obchodných aktivít.

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej „Zásady ochrany osobných údajov”) je informovať Vás o (i)

tom, ako zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje, (ii) Vašich právach, ako ich môžete uplatňovať, a

čo sme urobili pre to, aby sme Vám pomohli ich uplatňovať.

Odporúčame Vám starostlivo sa zoznámiť s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Využívaním služieb a

poskytnutím Vašich osobných údajov potvrdzujete, že ste boli informovaní o našom využívaní Vašich osobných

údajov, ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

2 Správca osobných údajov

Správca údajov pre spracovanie Vašich osobných údajov:

Meno spoločnosti: Aquamarine Spa sro

Adresa spoločnosti: Na Ježově 370, 251 66 Senohraby

telefón: +420 317 721 369

emailom: info@aquamarinespa.cz

webová stránka: www.aquamarinespa.cz

3 Účel a spôsob spracovávania

3.1 Vaše osobné údaje zhromažďujeme niekoľkými rôznymi spôsobmi:

3.1.1 Z webových stránok spoločnosti – vyplnený formulár pre zaslanie katalógu

3.1.2 Z webových stránok spoločnosti – objednávka servisu

3.1.3 Z webových stránok spoločnosti – vyžiadaná schôdzka

3.2 Vaše osobné údaje používame:

3.2.1 Pre marketingové a obchodné aktivity spoločnosti

3.3 Zabezpečenie dát

Prijímame vhodné bezpečnostné opatrenia (najmä technické a organizačné), aby sme ochránili Vaše

osobné údaje pred akoukoľvek náhodnou stratou, zničením, zneužitím, poškodením a neoprávneným alebo

nezákonným prístupom. Upozorňujeme Vás však, že pri žiadnom prenose dát prostredníctvom internetu alebo

technológiou pre ukladanie dát nemožno zaručiť 100% bezpečnosť.

Správca uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorá zaručuje predovšetkým adekvátnu bezpečnostnú

opatrenia.

4 Zdieľanie a prenos osobných údajov (príjemcovia osobných údajov)

4.1 Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Služieb, zdieľame takto:

4.1.1 Zdieľanie s tretími stranami. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať:

 S partnerskou spoločnosťou Imaginox as z logistických dôvodov

 S dopravcami, analytikmi (napríklad Google), dodávateľmi, hostingovou spoločnosťou

5 Čas uchovávania údajov

 Po dobu 10 rokov v prípade žiadosti o odoslanie katalógu so súhlasom o spracovaní osobných údajov

 Po dobu 1 roka v prípade žiadosti o odoslanie katalógu bez súhlasu o spracovaní osobných údajov a to

z dôvodu možnosti reklamácie zásielky.

 Po dobu 10 rokov v prípade žiadosti o servisnú návštevu.

 5 rokov v prípade žiadosti o schôdzu.

 Po dobu 5 rokov v prípade súhlasu so zasielaním newsletterov.

6 Vaše práva ako subjektu údajov

Pokiaľ uplatníte akékoľvek Vaše právo podľa tohto článku alebo podľa platných právnych predpisov, informujeme

o prijatom opatrení alebo vymazaní Vašich osobných údajov alebo obmedzení spracovania v súlade s Vaším

požiadavkou každého príjemcu, ktorému boli Vaše údaje poskytnuté podľa článku 4 týchto Zásad ochrany

osobných údajov, ak takéto oznámenie bude možné a/alebo nebude vyžadovať neprimerané úsilie.

Ak si prajete uplatniť tieto práva a/alebo získať príslušné informácie, kontaktujte nás prosím

prostredníctvom:

e-mailu s elektronickým podpisom na adresu info@aquamarinespa.cz alebo na adrese Vrchotovy Janovice

266, 257 53 Vrchotovy Janovice.

Pri uplatnení svojej žiadosti budete požiadaní o poskytnutie niektorých identifikačných informácií, ktoré ste

poskytli pri registrácii. Poskytnutie takýchto údajov je nevyhnutné na overenie, či bola príslušná požiadavka

zaslaný Vami. Odpovieme Vám do jedného mesiaca po obdržaní Vašej žiadosti, pričom si však vyhradzujeme

právo túto lehotu predĺžiť o dva mesiace.

6.1 Čo môžete požadovať

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ktoré ako

správcu osobných údajov spracovávame, právo na ich opravu, vymazanie alebo prenos (napr. prenos Vašich

osobných údajov k inému poskytovateľovi služieb), právo podať námietky a tiež právo požadovať obmedzenie

nášho spracovania. Môžete tiež kedykoľvek vziať späť súhlas, ktorý ste nám poskytli. Vezmite prosím na

vedomie, že späťvzatie Vášho súhlasu neovplyvní zákonnosť akéhokoľvek spracovania uskutočneného na

základe Vášho súhlasu pred týmto späťvzatím.

6.2 Oprava Vašich osobných údajov

Podľa platnej právnej úpravy máte právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré s nami zdieľate. Formulár

nájdete na webovej stránke www.aquamarinespa.cz/spracovanie-osobných-udajov

Prijímame primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby ste mohli udržiavať Vaše osobné údaje presné a aktuálne.

Vždy nás môžete kontaktovať s otázkou, či stále spracovávame Vaše osobné údaje.

Pokiaľ zistíte, že sú Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nepresné alebo neúplné, a nie ste schopní

aktualizovať Vaše osobné údaje podľa tohto článku 7.2, môžete o aktualizácii Vašich osobných údajov

požiadať nás. Overíme Vašu identitu a Vaše osobné údaje zaktualizujeme.

6.3 Vymazanie Vašich osobných údajov

Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Pokiaľ nás oslovíte s takouto žiadosťou,

zmažeme bez zbytočného odkladu všetky Vaše osobné údaje, ktoré máme, pokiaľ Vaše osobné údaje už

nepotrebujeme [napr. pre poskytovanie služieb, plnenie zmluvy ai.]. Ďalej tiež zmažeme (a zaistíme zmazanie

zo strany spracovateľov, ktoré poverujeme) všetky Vaše osobné údaje v prípade, že odvoláte svoj súhlas,

alebo pokiaľ to bude vyžadovať zákon.

6.4 Odvolanie Vášho súhlasu

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu. Kontaktujte prosím Správca údajov

prostredníctvom emailu alebo listu. Vaše osobné údaje zablokujeme proti akémukoľvek ďalšiemu spracovaniu.

Vezmite prosím na vedomie, že odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania

vykonávaného na základe Vášho skôr udeleného súhlasu.

6.5 Sprístupnenie a prenositeľnosť Vašich osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby a osobné údaje, ktoré ste nám poskytli [a to v bežne

používanom a strojovo čitateľnom formáte]. Pokiaľ to budete požadovať, zašleme Vaše osobné údaje tretie

strane (inému správcovi údajov), ktorého uvediete vo Vašej žiadosti, pokiaľ takáto požiadavka nebude mať

negatívny vplyv na práva a slobody iných osôb, a pokiaľ bude technicky uskutočniteľný.

6.6 Obmedzenie spracovania

Pokiaľ nás požiadate o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, napr. v prípade, keď spochybňujete

presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať Vaše osobné údaje, obmedzíme spracovávanie Vašich

osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie), a prípadne ich budeme spracovávať iba na určenie,

výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,

alebo iných obmedzených dôvodov predpísaných platnými právnymi predpismi. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzenia

a my budeme v spracovávaní Vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom bez zbytočného

odkladu informovať.

6.7 Sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nášho spracovávania údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov,

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

7 Poskytnutie osobných údajov

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne, pričom ste na to dal/a súhlas počas registrácie av

rámci zmluvnej požiadavky na využitie Služieb. Pokiaľ nám Vaše osobné údaje neposkytnete, nemusíte mať

prístup ku všetkým funkciám Služieb a/alebo nebudete môcť všetky funkcie Služieb využívať (ako napr. zľavy na

mieru, voľby a preferencie). Poskytnutím Vašich osobných údajov môžete tiež využívať výhody všetkých funkcií

Služieb a ponúk prispôsobených Vašim potrebám, ktoré Vám priebežne budeme zasielať, a tiež prispieť ku

zlepšenie našich služieb a ďalšieho rozboru Vašich údajov, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných

údajov.

Neexistuje žiadne automatické rozhodovanie alebo profilovanie, ktoré by pre Vás malo právne účinky, alebo sa

Vás podobným spôsobom významne dotýkalo. Budeme Vám poskytovať špecifické ponuky založené na

vašich individuálnych osobných údajoch a analýze Vášho užívateľského správania.

8 Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

Priebežne môžeme Zásady ochrany osobných údajov upravovať alebo aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto

Zásad ochrany osobných údajov sa stanú účinnými po zverejnení aktualizovaných Zásad ochrany osobných

údajov prostredníctvom Služieb.