Vzájomné práva a povinnosti Užívateľa a Prevádzkovateľa, najmä práva a povinnosti vzniknuté z Kúpnej zmluvy, sa riadia týmito obchodnými podmienkami (ďalej len „Obchodné podmienky“).


1 Definícia

1.1 V týchto Obchodných podmienkach.

1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program - internetovú aplikáciu, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy shop.aquamarinespa.cz, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Užívateľom;

1.1.2 „Kúpna zmluva“ znamená kúpnu zmluvu v zmysle ust. § 2079 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavretú medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Užívateľom ako kupujúcim prostredníctvom E-shopu;

1.1.3 „Nákupný košík“ znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho jednania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobratím Tovaru a/alebo zmenou množstva vybraného Tovaru;

1.1.4 „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v účinnom znení;

1.1.5 „Prevádzkovateľ“ znamená spoločnosť Aquamarine Spa, s.r.o., IČO: 25621599, so sídlom Na Ježove 370, 251 66 Senohraby;

1.1.6 „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno ak nemu priradené heslo vložené Užívateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;

1.1.7 „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;

1.1.8 „Spotrebiteľ“ znamená Užívateľa - človeka, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára Zmluvu s Prevádzkovateľom alebo s ním inak rokuje;

1.1.9 „Užívateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop;

1.1.10 „Užívateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (tj je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

1.1.11 „Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom na predaj Užívateľovi prostredníctvom E-shopu, a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia na použitie tejto veci;

2 Informácie pre Spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy

2.1 Ohľadom ceny Tovaru a nákladov na dopravu a ďalších poplatkov platí, že:

2.1.1 Ceny poskytovaného tovaru, poskytovaných služieb a licenčného obsahu sú na webe uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady. Súčasťou dohodnutej ceny nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti so zaplatením dohodnutej ceny; také náklady hradí výlučne Užívateľ.

2.1.2 V prípade odstúpenia od zmluvy nesie Spotrebiteľ náklady spojené s vrátením Tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie Tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

2.2 Pre odstúpenie od zmluvy platí, že:

2.2.1 Spotrebiteľ má podľa ustanovenia § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto odseku.

2.2.2 Odstúpenie od zmluvy zašlite na svoj náklad Prevádzkovateľovi na adresu Vrchotovy Janovice 266, 257 53 Vrchotovy Janovice.

2.2.3 Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi alebo ich odovzdať na adrese prevádzkárne alebo sídla Prevádzkovateľa. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ bude Tovar odoslaný Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň vyššie uvedenej lehoty.

2.2.4 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

a o poskytovaní služieb, ktoré Prevádzkovateľ splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

2.2.5 Spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo.

2.2.6 Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne ​​číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorý môže byť ponížený, ak sú pre to naplnené zákonné dôvody.

2.2.7 Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy ohľadom Tovaru, ktorý vráti Prevádzkovateľovi poškodený a/alebo opotrebovaný, najmä ak sú odstránené originálne označenia Tovaru (tj ceduľky, nálepky a pod.), je Spotrebiteľ povinný Prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stave.

2.2.8 Formulár pre odstúpenie od Kúpnej Zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.

2.3 Spotrebiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami daného Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

2.4 Prevádzkovateľ využíva možnosti mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy info@aquamarinespa.cz. Možno sa obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

3 Proces uzavretia zmluvy


3.1 Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzavretie Kúpnej zmluvy. Ponukou na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačidla s označením „objednať“ v užívateľskom rozhraní E-shopu.

3.2 Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzavretie Kúpnej zmluvy podľa ods. 3.1 týchto Obchodných podmienok zo strany Užívateľa sa považuje kliknutie na dané tlačidlo s označením „objednať“.

3.3 Bezvýhradným prijatím ponuky podľa ods. 3.2 týchto Obchodných podmienok je uzavretá Kúpna zmluva.

3.4 Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia o kliknutí na tlačidlo v zmysle ods. 3.2 Užívateľom dôjde prostredníctvom siete Internet na server, kde je nainštalovaný E-shop.

3.5 Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo svoju e-mailovú adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je oprávnený zadané údaje kontrolovať.

3.6 Všetok Tovar prezentovaný v rámci užívateľského prostredia E-shopu je iba informatívny a Prevádzkovateľ nie je povinný uzavrieť Zmluvu ohľadom tohto Tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4 Kúpna zmluva

4.1 Uzavretím Kúpnej zmluvy vstupujú do účinnosti nasledujúce ustanovenia:

4.1.1 Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si Užívateľ zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si Užívateľ zvolil a/alebo nastavil u daného Tovaru v užívateľskom prostredí E-shopu, a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný tovar cenu, ktorá je uvedená pri takomto Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu.

4.1.2 Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Tovaru Užívateľovi od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne

konanie Prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení Užívateľovi, že ním objednaný Tovar nemôže dodať.

4.1.3 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od Užívateľa potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie Tovaru Užívateľovi.

4.1.4 Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Prevádzkovateľ; ustanovenie § 2097 Občianskeho zákonníka sa týmto vylučuje.

4.1.5 Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a doručením daného tovaru Užívateľovi, a to vo výške uvedenej pri danej objednávke v užívateľskom prostredí Portálu.

4.1.6 Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.

4.1.7 Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informáciu o nákladoch na vykonanie takej platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na vykonanie takej platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí E-shopu.

4.1.8 V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.

4.1.9 V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Prevádzkovateľa.

4.1.10 Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z ceny Tovaru nemožno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je uvedené výslovne inak.

4.1.11 Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar; také náklady sú výhradne náklady Užívateľa.

4.1.12 Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, ktoré je predmetom Kúpnej zmluvy, až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný Tovar Užívateľom.

4.1.13 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Užívateľovi v primeranej lehote od uzavretia Kúpnej zmluvy. Všetky lehoty na dodanie Tovaru uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné.

4.1.14 Prevádzkovateľ zašle na vyžiadanie Užívateľovi daňový doklad - faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovú adresu Užívateľa zadanú pri danej objednávke do Užívateľského prostredia E-shopu.

4.1.15 Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Tovarom poskytnutý Užívateľovi dar, je darovacia zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzavretá s rozvazovacou podmienkou, že ak dôjde k zániku Kúpnej zmluvy (napr. pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy), zaniká daná darovacia zmluva bez ďalšieho od začiatku spolu s Kúpnou zmluvou a Užívateľ je povinný spolu s tovarom Prevádzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý dar.

4.1.16 Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi na Tovar záruku, ak je záručná doba uvedená u daného Tovaru v užívateľskom prostredí E-shopu, a to po dobu uvedenej záručnej doby, pričom takto uvedená záruka platí

iba pre Spotrebiteľa.

4.1.17 Právo odstúpiť od zmluvy a práva z chybného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na adrese jeho prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ obdržal od Užívateľa reklamovaný Tovar.

4.1.18 Ak je v rámci užívateľského prostredia E-shopu u daného Tovaru uvedené, že je použité, kupuje Užívateľ Tovar v použitom stave, vrátane uvedených vád takého Tovaru.

4.1.19 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenie Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy. prechádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru Užívateľom.

4.1.20 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenie Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy, prechádza na Užívateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru Užívateľom.

5 Užívateľský účet

5.1 Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.

5.2 Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.

5.3 Identifikačné údaje Užívateľa zadané pri Registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého Tovaru, ktorý Užívateľa urobí po prihlásení sa do svojho Užívateľského účtu.

5.4 Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje ani akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný urobiť všetky primerané opatrenia na ich utajenie. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené použitie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva použitia týchto hesiel je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje.

5.5 V prípade Registrácia Užívateľa sú naplnené podmienky ust. § 1752 ods. 1 Občianskeho zákonníka a Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky; zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a/alebo e-mailovou správou na e-mailovú adresu Užívateľa zadanú do databázy E-shopu. Užívateľ má právo zmeny Obchodných podmienok odmietnuť v lehote 10 dní od prvého prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení zmeny Obchodných podmienok (ak je doručovanie prostredníctvom E-shopu) alebo od doručenia danej e-mailovej správy do e-mailovej schránky Užívateľa (je- ak doručované e-mailovou správou) a záväzok z tohto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe 30 dní, o ktoré zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná na obstaranie obdobných plnení od iného dodávateľa.

6 Reklamačný poriadok

6.1 Prevádzkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi, že je Tovar pri prevzatí bez vád.

6.2 Ak obsahuje Tovar vady, má Spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového Tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, avšak pokiaľ sa vada týka iba súčasti Tovaru, môže Spotrebiteľ

požadovať len výmenu danej súčasti; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

6.3 Právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčasti má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.4 Právo z vadného plnenia Spotrebiteľovi nepatrí, pokiaľ Spotrebiteľ pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ Spotrebiteľ vadu sám spôsobil.

6.5 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u Tovaru predávaného za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, u použitého Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru.

6.6 Ak je poskytovaná na Tovar záruka, Spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z chybného plnenia v záručnej dobe.

6.7 Na žiadosť Spotrebiteľa je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Spotrebiteľovi záručný list. Ak to umožňuje povaha Tovaru, postačuje namiesto záručného listu vydať Spotrebiteľovi doklad o zakúpení Tovaru obsahujúci údaje, ktoré musia obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu, IČO a sídlo Prevádzkovateľa.

6.8 Reklamácia Tovaru, vrátane odstránenia vád daného Tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia danej reklamácie, pokiaľ sa Prevádzkovateľ so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie Zmluvy.

6.9 Beh lehoty na vybavenie reklamácie sa stavia v prípade, že Provozovateľ nedostal všetky podklady potrebné na vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.

6.10 Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve Spotrebiteľa na prevzatie opraveného Tovaru.

6.11 Nárok na uplatnenie práv z vád Tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj. najmä pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

7 Ochrana osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ je zo zákona povinný chrániť a zabezpečiť poskytnuté osobné údaje. Prevádzkovateľ preto využíva rôzne efektívne zabezpečovacie technológie na to, aby boli osobné údaje ochránené pred neoprávneným sprístupnením alebo použitím.

7.2 Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov tu: https://shop.aquamarinespa.cz/cs/content/7-zasady-spracovania-osobnych-udajov

8 Užívanie E-shopu

8.1 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu na používanie E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.

8.2 Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.

8.3 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu či prístup k nemu na dobu nevyhnutne potrebnú z dôvodov údržby alebo opravy E-shopu alebo iného dôvodu na strane Prevádzkovateľa alebo tretej osoby.

8.4 Užívateľ je povinný dodržiavať pri užívaní E-shopu platné a účinné právne predpisy Českej republiky a Európskeho spoločenstva. Všetky škody, ktoré by takto Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikli, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

8.5 V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo Kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľský účet.

9 Vyhlásenie prevádzkovateľa

9.1 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a postupne a sú chránené proti zmenám.

9.2 Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny u Tovaru, ktorej výška hrubo nezodpovedá obvyklej cene za taký Tovar na trhu; v takom prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovaru a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme, a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od začiatku.

9.3 Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v E-shope môžu byť ilustratívne alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku jej prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru av prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.

9.4 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu v sekcii http://shop.aquamarinespa.cz/napiste-nam.

10 Rozhodné právo


10.1 Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.

11 Účinnosť


11.1 Tieto Obchodné podmienky vstupujú v účinnosť dňa 1. júna 2020.