Neo chlór stabilizovaný 25 kg

Tekutý dezinfekčný prípravok na báze aktívneho chlóru. Obsah aktívneho chlóru: min. 130 g/l.

50,43 €
S DPH
Množstvo
Externý sklad, opýtajte dostupnosť

help_outlineSpýtaj sa na produkt

Dávkovanie: Prípravok je vhodné pridávať do bazéna dávkovacím čerpadlom napojeným priamo na nádobu, v ktorej je prípravok dodávaný. Čerpadlo sa nastaví tak, aby sa udržiavala koncentrácia voľného chlóru vo vode medzi 0,3 až 0,5 mg/l, pri dávkovaní podľa redox potenciálu v rozmedzí 700 až 770 mV. Dávkovanie sa vykonáva vždy pri zapnutej cirkulácii vody. Predpokladom pre účinné chlórovanie je udržanie hodnoty pH v rozmedzí 7,0–7,4 za použitia prípravku pH MÍNUS resp. pH PLUS pomocou regulačného zariadenia, ktoré v prípade odchýlky od ideálnej hodnoty automaticky vykoná korekciu.

Nebezpečenstvo

Môže byť korozívna pre kovy. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Odstráňte obsah/obal ako nebezpečný odpad.

Používajte dezinfekčné prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale.

435

Tabuľka dát

Použití
Pro bazény
Použití chemie
Chlórová dezinfekce

Mohlo by vás zaujať aj