Neo chlór stabilizovaný 25 kg

Tekutý dezinfekčný prípravok na báze aktívneho chlóru. Obsah aktívneho chlóru: min. 130 g/l.

50,43 €
S DPH
Množstvo
Skladom, ihneď na odoslanie

help_outlineSpýtaj sa na produkt

Dávkovanie: Prípravok je vhodné pridávať do bazéna dávkovacím čerpadlom napojeným priamo na nádobu, v ktorej je prípravok dodávaný. Čerpadlo sa nastaví tak, aby sa udržiavala koncentrácia voľného chlóru vo vode medzi 0,3 až 0,5 mg/l, pri dávkovaní podľa redox potenciálu v rozmedzí 700 až 770 mV. Dávkovanie sa vykonáva vždy pri zapnutej cirkulácii vody. Predpokladom pre účinné chlórovanie je udržanie hodnoty pH v rozmedzí 7,0–7,4 za použitia prípravku pH MÍNUS resp. pH PLUS pomocou regulačného zariadenia, ktoré v prípade odchýlky od ideálnej hodnoty automaticky vykoná korekciu.

Nebezpečenstvo

Môže byť korozívna pre kovy. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Odstráňte obsah/obal ako nebezpečný odpad.

Používajte dezinfekčné prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale.

435
1 ks

Tabuľka dát

Použití
Pro bazény
Použití chemie
Chlórová dezinfekce

Mohlo by vás zaujať aj